Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego WROTA

Właścicielem, Sprzedawcą i Administratorem Sklepu internetowego Wrota jest:

Wrota Joanna Marcinkowska
Al. Papieża Jana Pawła II 13/2 70-445 Szczecin
tel: +48533131324
NIP: 8512998715
REGON: 321461304
Nr konta bankowego : 14103000190109850300103423

I. Postanowienia ogólne.

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.centrumfantastyki.pl prowadzony jest przez Wrota Joanna Marcinkowska, Al. Papieża Jana Pawła II 13/2, 70-445 Szczecin.
2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec Umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
4. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na miejscu w siedzibie Sprzedającego.
5. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
6. Sklep prowadzi sprzedaż internetową.
7. Wszystkie ceny na stronie Sklepu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca po złożeniu zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.
8. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad i legalnie wprowadzone na rynek Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu towar bez wad.
10. Kupujący może dokonywać zakupów w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.centrumfantastyki.pl.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
12. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

II. Zamówienia i realizacja.

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.centrumfantastyki.pl.
2. Do złożenia zamówienia wymagane jest posiadanie konta zarejestrowanego w Sklepie.
3. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.
4. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Kupujący powinien wypełnić Formularz Rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
5. Po dokonaniu zamówienia Kupujący otrzymuje na podany przy rejestracji adres e-mail wiadomość ze szczegółami zamówienia, to jest liczbą i ceną zamówionych produktów wraz z należnym podatkiem, koszt dostawy, przewidywany termin realizacji zamówienia, dane do przelewu za dokonane w Sklepie zakupy.
6. Przy płatności z góry przelewem realizacja rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedającego, przy odbiorze osobistym natychmiast po mailowym potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego.
7. Kupujący do momentu realizacji może anulować złożone przez siebie zamówienie kontaktując się ze Sklepem mailowo bądź telefonicznie.
8. Przy każdym dodaniu produktu do koszyka podany jest czas realizacji zamówienia (wysyłki). Jest to czas, który upływa od potwierdzenia złożonego złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu (dni robocze).
9. Zamówienia na produkty sprowadzane na zamówienie potwierdzane są mailowo lub telefonicznie. W przypadku wyczerpania nakładu i braku produktu u dostawców Sprzedający nie gwarantuje realizacji zamówienia. Zamówienie w takim przypadku zostaje anulowane, a Kupujący otrzymuje zwrot pieniędzy na wskazane konto bankowe lub zwrot gotówki na miejscu w Sklepie.
10. Kupujący może wybrać spośród następujących metod płatności za zamówione towary:
a. przy odbiorze – za pobraniem lub przy odbiorze osobistym w Sklepie
b. z góry przelewem bankowym na konto bankowe Sklepu: 14103000190109850300103423
c. z góry przelewem bankowym za pośrednictwem Przelewy24

III. Zwroty, odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Kupujący może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od odebrania zamówienia.
2. Aby odstąpić od umowy, należy przesłać stosowne Oświadczenie drogą elektroniczną na adres wrota@centrumfantastyki.pl wraz z informacją o numerze zamówienia i danych Kupującego, a następnie zwrócić towar zgodnie z informacjami przesłanymi przez Sprzedającego w odpowiedzi na Oświadczenie odstąpienia od umowy.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedający gwarantuje zwrot w ciągu 7 dni pełnej kwoty zamówienia, wraz z kosztami przesyłki. Zwrot płatności zostanie dokonany na wskazane konto lub wypłata gotówki na miejscu w Sklepie.
4. Koszty zwrotu towaru (dostarczenia ich do siedziby Sklepu) są ponoszone przez Kupującego.
5. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż właściwy.

IV. Reklamacje

1. W razie niezgodności zawartości paczki ze złożonym zamówieniem, uszkodzenia produktu lub braku jej elementów Kupujący może złożyć reklamację pod adresem e-mail reklamacje@centrumfantastyki.pl podając dane niezbędne do identyfikacji zamówienia (numer zamówienia, imię i nazwisko) dokładnie opisując występujący problem.
2. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (wyczerpanie nakładu), Kupujący może zdecydować czy Sprzedający zwróci równowartość ceny produktu, zaakceptuje obniżoną cenę lub wybierze inne, dostępne w sklepie towary do wyboru w ramach ceny uszkodzonego produktu, bądź wyższej za odpowiednią dopłatą.
3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni.
4. W przypadku konieczności zwrotu produktu Sprzedający wzywa kuriera, który podejmuje paczkę od Kupującego. Kupujący nie ponosi żadnych związanych z tym kosztów, może również osobiście dostarczyć uszkodzony produkt do Sklepu na własny koszt.
5. W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sprzedający zwraca Kupującemu pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztem dostawy.
6. Kupujący (Konsument) może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Kupujący (Konsument) może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

V. Dane osobowe

1. Zakupy w Sklepie internetowym oznaczają, że podane przez Kupującego na Formularzu Rejestracyjnym (papierowym lub elektronicznym) dane osobowe, a także dane dotyczące dokonanych transakcji, będą przetwarzane przez Sprzedającego na potrzeby marketingowo-promocyjne, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Wrota Joanna Marcinkowska siedzibą w Szczecinie, Al. Papieża Jana Pawła II 13/2 70-445 Szczecin.
2. Zakres zgody obejmuje zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej i papierowej.
3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Kupującemu przysługuje prawo wglądu do jego danych oraz żądania ich aktualizowania i poprawiania albo ich usunięcia w całości lub w części. Podanie danych osobowych przy rejestracji jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupów na stronie www.centrumfantastyki.pl

VI. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim w Sklepie oraz na stronie internetowej www.centrumfantastyki.pl
2. Regulamin obowiązuje bezterminowo.
3. W razie niezgodności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.